Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet Esta web está en contra do peche de Aduaneiros sem Fronteiras

Este Blog é vozeiro virtual da Plataforma contra o Viaducto na Ria de Muros-Noia. Aquí poderes lêr as últimas novas relacionadas co noso traballo, accións da plataforma, recursos apresentados e toda clase de actividades que vaiamos fazendo em prol de umha ría sostível.

terça-feira, março 07, 2006

DESCUBERTOS POR UN XORNALISTA OS INFORMES QUE A XUNTA ESCONDÍA SOBRE A VARIANTE DE OUTES

A VARIANTE DE OUTES SERÍA UNHA OBRA ILEGAL, segundo detalla a Dirección General de Costas do Ministerio de Medio Ambiente.
O VIADUTO VAI AFECTAR Á CALIDADE DAS AUGAS E EN CONSECUENCIA TAMÉN PODERÍA AFECTAR AOS BANCOS MARISQUEIROS, segundo di a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos.

Informe da Dirección General de Costas do Ministerio de Medio Ambiente:
“El informe presenta varios aspectos que sería deseable corregir antes de emitir el informe de esta Dirección General de Costas sobre el mismo. Uno de ellos es el Estudio de Dinámica Litoral...” ( Falta o obrigatorio Estudo de Dinámica Litoral).
“Según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 22/1988 de Costas la utilización de terrenos de dominio público marítimo terrestre para la construcción o modificación de una vía de transporte de titularidad de la Comunidad Autónoma requiere la adscripción previa de los bienes afectados a la referida Comunidad Autónoma, a cuyos efectos deberá seguirse el procedimiento expuesto en la Ley citada y en el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la misma”.
-“ A su vez, de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la vigente Ley 22/1988 de Costas, con carácter general están prohibidos en la zona de servidumbre de protección, entre otras actividades o instalaciones la cosntrucción o modificación de vías de transporte interurbano, si bien excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros, podrá autorizar la construcción y modificación de estas vías de tranporte”

Informe da Dirección Xeral dos Recurso Mariños (Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos)
O informe cita algúns dos estudos que son necesarios segundo a Lei 22 /1988 de Costas e o Real Decreto 1471/1989 e logo di:
“Non existen estes estudos polo tanto, como non aportan estes estudos, que contrariamente ao afirmado neste proxecto, é o momento da súa presentación tanto por ser obrigatorios pola lexislación vixente como por ser determinantes para determinar o impacto sobre o medio mariño non podemos prever os efectos que a ponte vai ter sobre a dinámica mariña e os bancos marisqueiros existentes augas abaixo da actuación polo que non se pode facer pronunciamento sobre o mesmo”
“Non aportan un estudo da dinámica litoral como tal”
“En conversas co técnico da Ría de Muros e Noia afirma que en dita enseada non existe marisqueo, polo que a realización da ponte non vai afectar directamente aos recursos. Nembargantes, si vai afecta-la calidade das augas o que pode ocasionar afeccións aos recursos existentes, augas abaixo na ría de Noia”
“Na relación de impactos sobre augas superficiais e mariñas afirman que se pode producir unha elevación dos niveis de turbidez e sólidos disoltos nas augas e unha modificación do carácter granulométrico dos leitos e unha alteración dos mesmos como soporte de vida bentónica e zonas de freza. Ademais as operacións de hormigonado poden provocar a elevación dos niveis de PH que impliquen mortalidade á fauna piscícola. Califican o impacto, sen a adopicón de medidas correctoras como moderado. No apartado de medidas correctoras unicamente teñen en conta.....Non aportan ningunha medida correctora específica para a construción do viaduto”
Agora entendemos a razón pola que a Xunta de Galiza ocultaba esa información a pesar de que xa foi solicitada o 28 de novembro do ano pasado. O proxecto debe ser inmediatamente paralizado porque os informes son preceptivos e vinculantes. Esiximos que se fagan públicos inmediatamente para xeral coñecemento dalgúns dos efectos negativos que tería este proxecto, o que agora está demostrado oficialmente.
PLATAFORMA CONTRA O VIADUTO DE OUTES
1 DE MARZO DE 2.006

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial